!!! Již tuto neděli 9.5.2021 slaví naše maminky. Potěšte je nákupem kosmetiky EVELINE a při nákupu nad 500,- vám přibalíme skvělý dárek. více info !!!

Me too DEZINFEKČNÍ gel na ruce s dávkovačem 250 ml

Informace

Dostupnost
1184 ks     
Kód
112356
EAN
8594057126209
MJ
ks
Balení
12 ks
59,00 Kč
S DPH
Počet

visa

Me too DEZINFEKČNÍ gel na ruce s dávkovačem 250 ml

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P370/P378 - V případě požáru: K hašení použijte ....

P403/P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

    GHS07 GHS07 - Žíravost
    GHS02 GHS02 - Plamen