Sofin aviváž XXL Fresh & care Horská svěžest 3,3 L

Sofin aviváž Fresh & Care horská svěžest. Určena na 66 praní.

Informace

Dostupnost
97 ks     
Kód
111662
EAN
5900931020106
MJ
3,3 L
Balení
4 ks
105,00 Kč
S DPH
Počet

visa

Sofin aviváž XXL Fresh & care Horská svěžest 3,3 L

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

P337/P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P332/P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P306/P360 - PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži oklamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P301/P330/P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.