Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je Vento Bohemia spol. s r.o., se sídlem 735 35 Horní Suchá, Černá cesta 919, IČO: 25825348. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti Vento Bohemia spol. s.r.o. (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen „Kupující“).

Prodávající je podnikatelem, který prodává výrobky, a to zejména kosmetiku a drogistické výrobky (dále i jen „zboží“) prostřednictvím internetového portálu Prodávajícího umístěnému na webové adrese: https://eshop.ventobohemia.cz/cs/.

Vymezení osob dle těchto obchodních podmínek:

Kupujícím dle těchto podmínek je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále i jen „Spotřebitel“).

Podnikatelem je taková osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje i taková osoba, který která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Osoba zapsaná v obchodním rejstříku se považuje za podnikatele. Pro případ, že Kupující jakožto fyzická osoba uvede při objednávce své identifikační číslo, tak je srozuměn s tím, že v tomto smluvním vztahu s Prodávajícím je považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená pro podnikatele.

Kupující před vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil před uzavřením smlouvy s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí je i reklamační řád. Kopii těchto obchodních podmínek Kupující obdrží při potvrzení objednávky, která je specifikována níže. Vyplněním a odesláním objednávky Prodávajícímu Kupující potvrzuje, že obsah těchto obchodních podmínek je mu srozumitelný, jasný a zároveň že jakožto Kupující obdržel všechny potřebné informace potřebné k uzavření kupní smlouvy.

Pro účely komunikace Prodávající sděluje následující identifikační údaje pro další komunikaci:

Vento Bohemia spol. s r.o., se sídlem 735 35 Horní Suchá, Černá cesta 919, IČO: 25825348

Telefonní číslo: +420 596 425 593

E-mailová adresa: ventobohemia@ventobohemia.cz

Datová schránka: bbk9578

Prodávající upozorňuje, že sídlo není prodejnou a slouží k vyřizování objednávek, reklamací po předchozí domluvě termínu.

 

Průběh uzavření kupní smlouvy

Kupující si vybere zboží jeho vyhledáním v katalogu zboží a jeho zahrnutím do elektronické (závazné) objednávky včetně požadovaného množství. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších veškerých formulářem předepsaných pravdivých údajů a náležitostí kupujícím v českém jazyce. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které zvolil/uvedl při vytváření objednávky. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Prodávající zajistí, aby Spotřebitel vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li Objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být u Spotřebitele označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.

Ze strany Prodávajícího bude nejprve zaslán automatický e-mail o zaevidování objednávky, když se nejedná o uzavření kupní smlouvy s Kupujícím.

Po kontrole obsahu objednávky, zboží a dostupnosti zboží a termínu možného dodání dojde následně ze strany Prodávajícího k potvrzení objednávky pomocí e-mailu, neboť zboží v internetovém obchodě se aktualizuje v určitém intervalu. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena až potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Prodávajícího e-mailem (dále i jen „Potvrzení objednávky“). Prodávající má na Potvrzení objednávky lhůtu 2 pracovních dnů. Prodávající si tedy vyhrazuje právo neuzavřít Kupní smlouvu či její část zejména v případě, že zboží není dostupné v termínu uvedeném v katalogu, zboží se již nevyrábí či nedodává, u zboží se zobrazuje zjevně mylná výše kupní ceny, a tedy není povinen kupní smlouvu s Kupujícím na základě jeho objednávky uzavřít. V případě, že Kupující část či celou kupní cenu za zboží již zaplatil, vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající část zpět bez zbytečného odkladu nejpozději však do 2 pracovních dnů, a to stejným způsobem a na stejný účet, které byla kupní cena uhrazena, pokud nebude mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnuto jinak. Součástí Potvrzení objednávky e-mailem bude i kopie těchto obchodních podmínek. Rozhodný obsah kupní smlouvy je obsažen v objednávce a ve vystaveném daňovém dokladu – faktuře. Daňový doklad – faktura je doručována Kupujícímu vždy spolu se zbožím. Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci a Kupující se stane vlastníkem věci až úplným zaplacením kupní ceny.

Po Potvrzení objednávky se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem kupní smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Kupující je oprávněn zrušit objednávku pouze do doby, než dojde k Potvrzení objednávky. Po Potvrzení objednávky může dojít ke zrušení smluvního vztahu pouze za souhlasu Prodávajícího po domluvě s Kupujícím.

Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Porušení této povinnosti jde k tíži Kupujícího.

Informace pro Spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy

Prodávající sděluje Spotřebiteli, že:

a)      Smlouva je uzavírána v českém jazyce, a to postupem dle části Průběh uzavření kupní smlouvy.

b)     Vlastnosti zboží jsou uvedeny v popisu zboží v rámci katalogu zboží na adrese https://eshop.ventobohemia.cz/cs/.

c)  náklady na prostředky komunikace na dálku používané při uzavírání smluv s Prodávajícím se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora (operátora kupujícího), Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky na komunikaci.

d)     Požaduje uhrazení celé kupní ceny před převzetím zboží ze strany Spotřebitele od Prodávajícího včetně přepravného. Při učinění objednávky bere Spotřebitel výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení objednávky.

e)     Kupní cenu je možné uhradit bankovním převodem na uvedený účet:

MONETA Money bank

Číslo bankovního účtu: 204501050/0600

Variabilní symbol: číslo objednávky

f)       Kupní cena zboží zahrnuje všechny poplatky, daně jiná obdobná peněžitá plnění a celková cena včetně dopravy je uvedena po volbě způsobu dopravy.

g)     Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou.

h)     Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy v rámci České republiky a Slovenské republiky.

i)       Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit, pokud není níže stanoveno jinak, a to ve lhůtě 5 dnů, která začíná běžet ode dne převzetí zboží a v případě, že jejím předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.  Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy může spotřebitel zaslat poštou na adresu sídla Prodávajícího, prostřednictvím e-mailu na adresu reklamace@ventobohemia.cz, který byl uveden v objednávce nebo osobně předat v sídle Prodávajícího, tak aby bylo jednoznačné a srozumitelné a určité, jakého smluvního vztahu se odstoupení týká a kdo jej činí. Spotřebitel není oprávněn odstoupit v případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím. Vzorový formulář pro odstoupení bude přístupný na adrese: https://www.ventobohemia.cz/reklamacni-list.pdf

 

j)        Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu zboží, a to bez zbytečného odkladu, a to ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k vlastnostem a povaze zboží, avšak nejpozději do 7 dnů.

k)     Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

l)       Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika a drogerie) a Spotřebitel dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušitelném obalu. Spotřebitel je však oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že bude obal porušen v rozsahu běžném a odpovídajícím povaze a účelu zboží a seznámením se s jeho vlastnostmi.

m)   V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu. Jde-li o smlouvou uzavřenou prostřednictvím prostředků na dálku, nese rovněž náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou nebo osobně v sídle Prodávajícího.

n)     Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od Spotřebitele na základě smlouvy přijal. Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající přijal a na stejný účet. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu zpět odeslal.

Dodání zboží

Prodávající se zavazuje odevzdat věc, která je předmětem koupě Kupujícímu a umožnit nabýt vlastnické právo k ní a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí za ni kupní cenu. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím věci.

Zboží bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce Kupujícím v České republice. Provozovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na místo dodání v termínu stanoveném v katalogu zboží. Dodací lhůta objednaného zboží odpovídá vždy dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou, které se v dané objednávce vyskytuje. Pokud Prodávající nebude moci dodat zboží v takto stanovené dodací lhůtě, nedojde ze strany Prodávajícího k Potvrzení objednávky a informuje o tom Kupujícího nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí závazné objednávky a současně navrhne náhradní řešení.

Při objednání více druhů zboží, je v případě nemožnosti dodat kompletní zásilku objednaného zboží Kupující vždy Prodávajícím dotazován, zda chce poslat neúplnou dodávku nebo je možné část objednaného zboží nahradit jiným zbožím za souhlasu Kupujícího. Bez souhlasu Kupujícího nebude neúplná objednávka potvrzena a expedována.

Listiny k uzavřené smlouvě jsou u Prodávajícího archivovány na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění, avšak nejméně 5 let.

Zboží bude zabaleno způsobem odpovídajícímu zvyklosti, povaze a vlastnostem zboží.

Odpovědnost za vady zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

a)      odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k použití a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

Kupující může vytknout u spotřebního zboží vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí, pokud ji sám nezpůsobil, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

c) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí. Jiné vady může Prodávající odstranit dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Uplatnění práv z vadného plnění a práva a povinnosti s tím spojené jsou blíže upraveny v reklamačním řádu – proklik. V této souvislosti požádáme zákazníky před uplatněním práva z vadného plnění kontaktovat Prodávajícího na e-mail: reklamace@ventobohemia.cz.

Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které Kupující uvádí v souvislosti s koupí zboží u Prodávajícího, podléhají ustanovením zák. č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech. Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a ostatními právními předpisy platnými a účinnými na území ČR. Bližší informace jsou na adrese https://eshop.ventobohemia.cz/cs/content/8-ochrana-osobnich-udaju.

Řešení sporů

Veškeré vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím budou řešeny u věcně a místně příslušných soudů České republiky dle právního řádu České republiky.

V případě sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím může Spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 03. 04. 2023.

 

 

 

 

 

Ověřeno našimi zákazníky

Prohlédněte si vybraná hodnocení našich zákazníků.

Další hodnocení na Heureka.cz

Výhody:
výborné ceny rychlost dodání spolehlivost platby
Avatar

Zdeňka Š. 13.09.2023

5.005.005.005.005.00
Výhody:
Neskutečná super komunikace s obchodem,vyjíti vstříc ohledně adresy dodání,paní byla velice příjemná,řidič moc vstřícný,milý,ochotný.Takový přístup jsem už velice dlouho nepotkala.
Avatar

Drahomíra M. 10.06.2023

5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Velmi rychlé dodání, objednávala jsem již podruhé a můžu hodnotit pouze kladně. Tento obchod doporučuji.
Avatar

Anna V. 13.04.2023

5.005.005.005.005.00
Vento Bohemia spol. s.r.o.

Výroba a distribuce Vento Bohemia spol. s.r.o.

se zabývá prodejem drogistického a kosmetického zboží. Současně zásobujeme naše obchodní partnery po celé ČR a Slovensku vlastní dopravou. Jsme zavedená firma, na trhu působíme od roku 1998.