Dr. House odstraňovač skvrn 1,5 L

Přípravek na odstraňování i silných skvrn jako např. káva, čaj, červené víno, ovoce, tráva apod. Možno použít i na barevné a jemné tkaniny (vlna, hedvábí). Zvyšuje účinnost pracích prostředků, současně chrání tkaniny a barvy.

Informace

Dostupnost
316 ks     
Kód
109966
EAN
8594057125226
MJ
ks
Balení
0 ks
12 ks
67,00 Kč
S DPH
Počet

visa

Dr. House odstraňovač skvrn 1,5 L

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

H271 - Může způsobit požár nebo výbuch: silný oxidant.

H272 - Může zesílit požár: oxidant.

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H315 - Dráždí kůži.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.