Dr. House gel na praní Orchidea 4,3 L

Tekutý prací prostředek pro všechny druhy praček a na ruční praní. Výborně pere již při nižších teplotách.Ohleduplný ke tkanině a barvám. Nové barevné oblečení vyperte několikrát odděleně od ostatního prádla.

Informace

Dostupnost
113 ks     
Kód
112723
EAN
8594057126285
MJ
4,3 L
Balení
3 ks
175,00 Kč
S DPH
Počet

visa

Dr. House gel na praní Orchidea 4,3 L

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P282 - Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301/P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

    GHS05 GHS05 - Korozivita