Brait tableta do wc Green water effect 50 g

Informace

Dostupnost
140 ks     
Kód
112492
EAN
5901815007756
MJ
50 g
Balení
32 ks
19,00 Kč
S DPH
Počet

visa

Brait tableta do wc Green water effect 50 g

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ....

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H315 - Dráždí kůži.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

    GHS05 GHS05 - Korozivita