Professional Style lak na vlasy extra hold 75 ml

Information

Availability
240 Items     
Reference
106817
EAN
5908241701050
MJ
75 ml
Balení
12 ks
CZK32.00
Tax included
Quantity

visa

Professional Style lak na vlasy extra hold 75 ml

H240 - Zahřívání může způsobit výbuch.

H280 - Obsahuje plyn pod tlakem: při zahřívání může vybuchnout.

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410/P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

    GHS03 GHS03 - Plamen nad kruhem