Professional Style lak na vlasy extra hold 265 ml

Information

Availability
127 Items     
Reference
106818
EAN
5901815003185
MJ
265 ml
Balení
12 ks
CZK47.00
Tax included
Quantity

Professional Style lak na vlasy extra hold 265 ml

H240 - Zahřívání může způsobit výbuch.

H280 - Obsahuje plyn pod tlakem: při zahřívání může vybuchnout.

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410/P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

    GHS03 GHS03 - Plamen nad kruhem