GF náplň do šišky Hrozny 40 ml

Information

Availability
203 Items     
Reference
102715
EAN
5900785976208
MJ
40 ml
Balení
10 ks
CZK40.00
Tax included
Quantity

GF náplň do šišky Hrozny 40 ml

H240 - Zahřívání může způsobit výbuch.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333/P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410 - Chraňte před slunečním zářením.

P412 - Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

    GHS03 GHS03 - Plamen nad kruhem