Brait dekorativní osvěžovač vzduchu Flower lotus 75 ml

Dekorativní osvěžovač vzduchu s příjemnou vůní lotosů. Dekorativní květy jsou vyrobeny ručně z přírodních materiálů. Papírová květina po vložení do skleněné nádobky nasává přírodní vonné esence a intenzivně provoní váš domov.

Information

Availability
77 Items     
Reference
107274
EAN
5908241712544
MJ
75 ml
Balení
12 ks
CZK85.00
Tax included
Quantity

visa

Brait dekorativní osvěžovač vzduchu Flower lotus 75 ml

P405 - Skladujte uzamčené.

P301/P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.