Vzhledem k aktuální situaci, u některých produktů nemusí odpovídat uvedená skladová dostupnost. Přednost dodání mají důležité organizace, úřady apod. Děkujeme za pochopení

GF osvěžovač vzduchu elektric Tropical Forest náhrada 25 ml

Information

Availability
0 Items     
Reference
107355
EAN
5900785707338
MJ
25 ml
Balení
24 ks
CZK52.00
Tax included
Quantity
There are not enough products in stock

visa

GF osvěžovač vzduchu elektric Tropical Forest náhrada 25 ml

Images

Safety Data Sheets PL

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ....

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333/P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337/P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

    GHS09 GHS09 - Nebezpečnost pro zdraví
    GHS07 GHS07 - Žíravost