AROLA osvěžovač do skříně Pink grapefruit

Information

Availability
28 Items     
Reference
107721
EAN
5900785871220
MJ
ks
Balení
9 ks
CZK19.00
Tax included
Quantity

visa

AROLA osvěžovač do skříně Pink grapefruit

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ....

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333/P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

    GHS09 GHS09 - Nebezpečnost pro zdraví
    GHS07 GHS07 - Žíravost