AROLA osvěžovač do skříně Pure oxygen

Information

Availability
35 Items     
Reference
107722
EAN
5900785871206
MJ
ks
Balení
9 ks
CZK19.00
Tax included
Quantity

visa

AROLA osvěžovač do skříně Pure oxygen

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P282 - Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333/P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337/P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

    GHS07 GHS07 - Žíravost