GF voňka do vysavače 3ks - vanilková vůně

Osvěžovač vzduchu do vysavače pohlcuje nepříjemný zápach z vysavače, neutralizuje a osvěžuje vzduch v místnosti příjemnou vůní vanilky.

Information

Availability
84 Items     
Reference
109313
EAN
5900785951045
MJ
bal
Balení
24 ks
CZK34.00
Tax included
Quantity

visa

GF voňka do vysavače 3ks - vanilková vůně

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P333/P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H315 - Dráždí kůži.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

    GHS05 GHS05 - Korozivita
    GHS07 GHS07 - Dráždivé látky
    GHS09 GHS09 - Nebezpečnost pro zdraví