GF Freshmatick náhrada White Lily 250 ml

GF Freshmatick náhrada White Lily 250 ml příjemně provoní domácnost a neutralizuje veškeré pachy.

Information

Availability
0 Items     
Reference
109387
EAN
5900785707444
MJ
250 ml
Balení
12 ks
CZK67.00
Tax included
Quantity
There are not enough products in stock

visa

GF Freshmatick náhrada White Lily 250 ml

P412 - Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

P410 - Chraňte před slunečním zářením.

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P333/P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H240 - Zahřívání může způsobit výbuch.

    GHS03 GHS03 - Plamen nad kruhem