Dr. House gel na praní Marsei 5,5 L

Information

Availability
10 Items     
Reference
106508
EAN
8594057123345
MJ
5,5 L
Balení
6 ks
CZK175.00
Tax included
Quantity

Dr. House gel na praní Marsei 5,5 L

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P282 - Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.

P301/P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

    GHS05 GHS05 - Korozivita
5.005.005.005.005.00

Ověřený zákazník
30.01.2019
Celkový názor:
Dobře pere.

Zdroj recenzí pochází z nákupního portálu Heureka