Dr. House gelové kapsle na bílé prádlo 15 ks

Information

Availability
196 Items     
Reference
106930
EAN
8594057123765
MJ
bal
Balení
6 ks
CZK111.00
Tax included
Quantity

Dr. House gelové kapsle na bílé prádlo 15 ks

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302 - PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 - Přetrvává-li podráždění očí:

P352 - Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P301/P330/P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

    GHS07 GHS07 - Žíravost