Dr. House prací prášek Universal 9 kg

Information

Availability
0 Items     
Reference
107740
EAN
8594057124274
MJ
ks
Balení
12 ks
CZK145.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

visa

Dr. House prací prášek Universal 9 kg

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P308 - PŘI expozici nebo podezření na ni:

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P315 - Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 - Přetrvává-li podráždění očí:

P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P351 - Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P301/P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P402 - Skladujte na suchém místě.

    GHS07 GHS07 - Žíravost