Dr. House sypký písek s chlorem 500 g

Information

Availability
679 Items     
Reference
107694
EAN
8594057124250
MJ
500 g
Balení
11 ks
12 ks
CZK26.00
Tax included
Quantity

visa

Dr. House sypký písek s chlorem 500 g

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ....

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 - Přetrvává-li podráždění očí:

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

    GHS07 GHS07 - Žíravost