Brait Decor blistr do WC - vůně svěží 40 g

Information

Availability
528 Items     
Reference
107529
EAN
5908241713275
MJ
40 g
Balení
24 ks
CZK25.00
Tax included
Quantity

visa

Brait Decor blistr do WC - vůně svěží 40 g

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301/P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332/P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

    GHS05 GHS05 - Korozivita