Brait kostka do WC - vůně šeřík 45 g

Information

Availability
260 Items     
Reference
108022
EAN
5908241716788
MJ
45 g
Balení
32 ks
CZK25.00
Tax included
Quantity

visa

Brait kostka do WC - vůně šeřík 45 g

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P301/P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

    GHS05 GHS05 - Korozivita